Datové standardy

V úterý 26. dubna od 13h00 se v budově ministerstva zdravotnictví uskutečnil seminář věnovaný problematice Datových standardů.

Cílem semináře bylo seznámit posluchače se současným stavem problematiky datových standardů a s možnostmi dalšího rozvoje.

Seminář zahájil předseda SR ČNFeH Milan Cabrnoch, který v úvodu přivítal přednášející i ostatní účastníky a poděkoval přítomnému náměstkovi ministra zdravotnictví Jiřímu Schlangerovi za možnost uspořádat seminář v prostorách MZ ČR. Vzhledem k počtu posluchačů, kterých se tu sešlo takřka 70, lze konstatovat, že téma semináře bylo zvoleno více než dobře.

Moderátorem celé akce a závěrečné panelové diskuze s odborníky byl Jan Kulhavý šéfredaktor Zdravotnických novin.

Níže naleznete stručné anotace jednotlivých přednášek. Prezentace v plném znění naleznete pod textem.

 

  • Současná situace v oblasti standardizace – ing. Fares Shima. Současná situace z pohledu zástupce MZ ČR.

  • Aktuální otázky k Datovému standardu MZ ČR - ing. Miroslav Zámečník. Současný stav DASTA verze 3 a 4, její využívání v praxi, výsledky průzkumu mezi uživateli DASTA a tvůrci NIS, LIS a AIS, aktuální problematika a možnosti dalšího rozvoje.

  • Rozdělení norem normalizačních aktivit podle oblasti zdravotnické informatiky - Ing. Daniel Kardoš, PhD. Přednáška seznámí posluchače s výstupy různých normalizačních a standardizačních organizací.

  • Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO/EN - RNDr.Vratislav Datel, CSc.

  • Využití standardů HL7 v českém eGovernmentu – ing. Libor Seidl. Rozmanitost standardů HL7 nabízí uplatnění v mnoha oblastech zdravotnictví včetně výkonu státní správy. Přednáška se zaměří na základní otázky problematiky.

 

Akci uspořádalo ČNFeH s podporou MZ ČR, ve spolupráci s ICT Unií, mediálním partnerem se staly Zdravotnické noviny.

mzcr ICT Unie Zdravotnické noviny