O ČNFeH

České národní fórum pro eHealth zapsaný spolek je nevládní nezisková organizace zřízená k podpoře rozvoje eHealth.


eHealth představuje aplikace informačních a komunikačních technologií napříč celým spektrem funkcí, ovlivňujících zdraví a zdravotnictví. Oblast eHealth zahrnuje nástroje a řešení včetně produktů, systémů a služeb, zejména nástroje pro zdravotnickou správu, zdravotnická zařízení, zdravotní profesionály všech skupin stejně jako personalizované zdravotní systémy pro pacienty a občany.


České národní fórum pro eHealth je otevřenou platformou. Členem fóra se může stát každá fyzická či právnická osoba, která má zájem se aktivně podílet na rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice a v Evropské unii.

Cíl činnosti


Cíl činnosti fóra je zaměřen zejména na rozšiřování a zvyšování obecného povědomí o eHealth, podporu rozvoje eHealth a podporu komunikace v oblasti eHealth.

V rámci své činnosti se fórum soustředí na vzájemnou spolupráci členů fóra s občany, zdravotnickými zařízeními, zdravotními pojišťovnami, orgány veřejné správy na úrovni obecní, krajské i státní, orgány a institucemi Evropské unie, obchodními společnostmi, podniky i nevládními organizacemi v oblasti eHealth podporu publikační činnosti v oblasti eHealth podporu rozvoje vzájemné komunikace v oblasti eHealth spolupráci členů fóra s Vládou a Parlamentem ČR na tvorbě legislativy v oblasti eHealth tvorbu, aktualizaci, vydávání a distribuci národních (českých) standardů a metodik v oblasti eHealth majících doporučující charakter koordinaci výměny informací a dat ve zdravotnictví koordinaci výzkumu a vývoje v oblasti eHealth metodickou spolupráci s orgány Evropské unie, zejména při plnění akčního plánu eHealth, spolupráce evropskými organizacemi působícími v oblasti eHealth, dalšími zahraničními institucemi a osobami v oblastech týkajících se národních programů a standardů eHealth spolupráci při rozvoji a podpoře programů, nástrojů a služeb eHealth propagaci své činnosti pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, přednášek a seminářů v oblasti eHealth poradenství a konzultace v oblasti eHealth reklamní činnost k propagaci eHealth a publikační činnost v oblasti eHealth.

ProRec-CZ

17. 11. 2009 získává České národní fórum pro eHealth statut ProRec-CZ a stává se tak členem evropské rodiny ProRec center. Aktivitu zaštiťuje belgická organizace EuroRec a jejím cílem je propagace používání kvalitních systémů elektronického zdravotního záznamu.