Stanovy

Stanovy v pdf ke stažení zde 

 

STANOVY SPOLKU

„České národní fórum pro eHealth z.s.“

 

(dále jen „Spolek“)

1. PREAMBULE

České národní fórum pro eHealth z.s. je nezávislý spolek zřízený k podpoře rozvoje eHealth. eHealth představuje aplikace informačních a komunikačních technologií napříč celým spektrem funkcí, ovlivňujících zdraví a zdravotnictví. Oblast eHealth zahrnuje nástroje a řešení včetně produktů, systémů a služeb, zejména nástroje pro zdravotnickou správu, zdravotnická zařízení, zdravotní profesionály všech skupin stejně jako personalizované zdravotní systémy pro pacienty a občany.

2. ÚČEL STANOV

Účelem těchto stanov (dále jen „Stanovy“) je upravit zejména:

organizační uspořádání Spolku a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány Spolku;

práva a povinnosti členů Spolku;

hospodaření Spolku.

3. NÁZEV, SÍDLO, ÚČEL A VZNIK SPOLKU

(1) Název Spolku zní: „České národní fórum pro eHealth, z.s.“.

(2) Sídlem Spolku je Sokolská 490/31, 120 00, Praha 2.

(3) Spolek je dobrovolným spolkem právnických a fyzických osob, které mají zájem aktivně se podílet na rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice a v Evropské unii.

(4) Spolek vznikl dne 2.7.2007 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a dne .31.8.2015 bylo Valnou hromadou rozhodnuto o změně jeho názvu a uvedení Stanov do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Zákon“). Členy přípravného výboru občanského sdružení byli:

MUDr. Milan Cabrnoch, r. č. **********,

bytem **********, 280 02 Kolín

MUDr. Pavel Neugebauer, r. č. **********,

bytem **********, 506 01 Jičín

Ing. Lubomír Burian, r.č. ************,

bytem **********, 143 00 Praha 4.

 

(5) Účelem činnosti fóra je sdružovat osoby i organizace se zájmem podílet se na rozvoji elektronického zdravotnictví, vytvářet otevřenou a nezávislou platformu pro jednání o elektronickém zdravotnictví, rozšiřovat obecné povědomí o eHealth, podporovat rozvoj eHealth a podporovat komunikaci v oblasti eHealth.

 

4. ČLENSTVÍ VE SPOLKU

(1) Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která má zájem se aktivně podílet na rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice a v Evropské unii, a to na základě své písemné přihlášky do Spolku zaslané spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku správní radě Spolku (dále jen „Správní rada“) a schválené na zasedání Správní rady.

(2) Členství ve Spolku zaniká:

 1. vystoupením dle článku 4. bodu (4) Stanov;
 2. vyloučením dle článku 4. bodu (5) Stanov;
 3. zánikem Spolku dle článku 13. Stanov.

(3) Považuje-li člen Spolku rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle Stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující Stanovám, může do třiceti (30) dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do šesti (6) měsíců od přijetí rozhodnutí, požádat příslušný soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se Zákonem, jinými právními předpisy a Stanovami.

(4) Ze Spolku může každý jeho člen svobodně vystoupit. Vystoupení ze Spolku se uskutečňuje písemným oznámením o vystoupení ze Spolku doručeným Spolku nebo ústním prohlášením učiněným na Valné hromadě. K platnosti písemného oznámení o vystoupení ze Spolku se vyžaduje, aby bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem vystupujícího člena. V případě písemného oznámení o vystoupení ze Spolku zaniká členství ve Spolku okamžikem jeho doručení Spolku. V případě ústního prohlášení zaniká členství ve Spolku ke dni, kdy byl tento ústní projev vůle na zasedání Valné hromady učiněn.

(5) Vyloučit člena ze Spolku může Správní rada svým rozhodnutím, pokud tento člen závažným způsobem porušil Stanovy. Za závažné porušení Stanov se považuje především jednání člena v rozporu s:

dobrými mravy,

rozhodnutím orgánu Spolku nebo

povinností hradit řádně a včas členský příspěvek.

Proti rozhodnutí Správní rady o vyloučení ze Spolku je přípustný opravný prostředek k Valné hromadě. Opravný prostředek je třeba podat písemně nebo ústně do zápisu sepsaného ohledně rozhodnutí Správní rady. Tím není dotčeno právo člena Spolku postupovat podle článku 4. bodu (3) Stanov. Pro svolání Valné hromady platí v této souvislosti ustanovení článku 9. bodů (6) až (8) Stanov obdobně. Vyloučený člen nesmí na příslušném zasedání Valné hromady hlasovat, do okamžiku rozhodnutí Valné hromady o potvrzení či zrušení napadeného rozhodnutí Správní rady se však na něj vztahují ostatní práva a povinnosti člena Spolku, a to včetně hrazení členského příspěvku.

(6) Z titulu členství ve Spolku nevziká členům Spolku právo na jakýkoliv majetkový podíl na Spolku a tudíž pro případ zániku členství nemá bývalý člen, který ze Spolku vystoupil nebo byl vyloučen, nárok na jakékoliv finanční vypořádání ze strany Spolku nebo ostatních členů.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU

(1) Každý člen Spolku má právo se podílet na řízení Spolku, zejména je pak oprávněn účastnit se Valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání Valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

(2) Každý člen Spolku je rovněž oprávněn požadovat od Správní rady informace o záležitostech Spolku a nahlížet do dokladů Spolku.

(3) Každý člen Spolku má povinnost se aktivně podílet na činnosti Spolku a platit členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou, a to vždy nejpozději do 31. března roku, na který je tento členský příspěvek hrazen.

(4) Člen Spolku je povinen uvést Tajemníkovi nebo Předsedovi svou e-mailovou adresu při vzniku členství ve Spolku nebo do 3 pracovních dnů od výzvy Předsedy nebo Tajemníka. Pokud člen Spolku e-mailovou adresu doposud nemá zřízenu, musí ji vytvořit do 3 pracovních dnů od výzvy Předsedy nebo Tajemníka a těmto osobám ji sdělit.

6. CÍL ČINNOSTI SPOLKU

(1) Cíl činnosti Spolku je zaměřen zejména na:

rozšiřování a zvyšování obecného povědomí o eHealth,

podporu rozvoje eHealth,

podporu komunikace v oblasti eHealth.

(2) V rámci své hlavní (zájmové) činnosti se Spolek soustředí na následující aktivity:

vzájemnou spolupráci členů Spolku s občany, zdravotnickými zařízeními, zdravotními pojišťovnami, orgány veřejné správy na úrovni obecní, krajské i státní, orgány a institucemi Evropské unie, obchodními společnostmi, podniky i nevládními organizacemi v oblasti eHealth;

podporu publikační činnosti v oblasti eHealth;

podporu rozvoje vzájemné komunikace v oblasti eHealth;

spolupráci členů Spolku s Vládou a Parlamentem ČR na tvorbě legislativy v oblasti eHealth;

tvorbu, aktualizaci, vydávání a distribuci národních (českých) standardů a metodik v oblasti eHealth majících doporučující charakter;

koordinaci výměny informací a dat ve zdravotnictví;

koordinaci výzkumu a vývoje v oblasti eHealth;

metodickou spolupráci s orgány Evropské unie, zejména při plnění akčního plánu eHealth, spolupráce evropskými organizacemi působícími v oblasti eHealth, dalšími zahraničními institucemi a osobami v oblastech týkajících se národních programů a standardů eHealth;

spolupráci při rozvoji a podpoře programů, nástrojů a služeb eHealth;

propagaci své činnosti.

(3) V rámci své vedlejší (výdělečné) činnosti se Spolek soustředí na následující aktivity, jež slouží k získávání finančních prostředků na realizaci hlavní činnosti Spolku:

pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, přednášek a seminářů v oblasti eHealth;

poradenství a konzultace v oblasti eHealth;

reklamní činnost k propagaci eHealth;

publikační činnost v oblasti eHealth.

 (4) Dne 17.11.2009 získal Spolek statut Národního ProRec centra - ProRec-CZ a stal se součástí evropské sítě ProRec center, sdružené pod záštitou spolku ‘THE EUROPEAN INSTITUTE FOR HEALTH RECORDS’ (INSTITUT EUROPÉEN DES DOSSIERS DE SANTÉ) ALIAS ‘THE EUROREC INSTITUTE’ (INSTITUT EUROREC),, se sídlem c/o IDISS-Croix Rouge Française, Route de Platon, Chavanne, F 42400 Saint Chamond, Francie (dále jen „EuroRec“). Spolek EuroRec je nezisková organizace zřízená podle francouzského práva, jejímž cílem je propagace používání kvalitních systémů elektronického zdravotního záznamu a propagace, podpora a šíření myšlenky interoperabilního prostředí pro zdravotnické informační systémy v prostoru Evropy prostřednictvím Národních ProRec center. Podmínky a poslání ProRec center jsou uvedeny ve stanovách EuroRec (Articles of Association); poslání a činnost Spolku jako Národního ProRec centra je v souladu s členskými podmínkami Národních ProRec center dle podmínek sdružení EuroRec.

7. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLKU

Statutárním orgánem Spolku je předseda Správní rady (dále jen „Předseda“), který jedná jménem Spolku.

8. ORGÁNY SPOLKU

 (1) Orgány Spolku jsou:

Valná hromada

Správní rada

Tajemník.

(2) Členství ve Správní radě je neslučitelné s výkonem funkce Tajemníka.

9. VALNÁ HROMADA

 (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Do výhradní rozhodovací působnosti Valné hromady patří:

 1. schvalování Stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí Správní rady v případě, že tak stanoví Stanovy nebo se tak usnese Valná hromada;
 2. volba a odvolávání členů Správní rady a řešení sporů mezi nimi;
 3. rozhodování o výši členských příspěvků;
 4. udělování souhlasu Správní radě nebo Tajemníkovi k provedení usnesení Valné hromady;
 5. rozhodování o zániku Spolku;
 6. schvalování rozpočtu na příští účetní období;
 7. schvalování účetních závěrek, přičemž v této souvislosti se rovněž rozhoduje o následném použití zisku či úhradě ztráty;
 8. další otázky, které do působnosti Valné hromady svěřuje Zákon nebo Stanovy. Valná hromada si může vyhradit ke svému rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Spolku.

 (2) Člen Spolku, člen Správní rady, a Tajemník se zúčastňuje jednání Valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci.

 (3) Všichni členové Spolku jsou oprávněni zúčastnit se Valné hromady, přičemž členové Správní rady, a Tajemník jsou povinni se Valné hromady zúčastnit. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu Valné hromady. Takové třetí osoby nesmějí zasahovat do jednání Valné hromady, pokud předsedající nerozhodne jinak.

 (4) Valná hromada je schopná usnášení, pokud bylo její konání řádně oznámeno všem členům Spolku.

 (5) Každému členovi Spolku náleží při hlasování Valné hromady jeden hlas. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných členů Spolku, nevyžadují-li Stanovy pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí podle bodu (1) písm. (a), (b), (c), (f) tohoto článku Stanov je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů členů Spolku.

 (6) Valnou hromadu svolává Předseda nebo kterýkoli člen Správní rady v případě, že tak neučiní Předseda. Valná hromada je svolávána nejméně jednou (1) za rok (řádná Valná hromada) nebo k písemné žádosti nejméně jedné třetiny členů Spolku adresované Správní radě (mimořádná Valná hromada). Řádná Valná hromada musí být svolána nejpozději do čtyř (4) měsíců od skončení příslušného účetního období. Pokud o svolání Valné hromady požádá nejméně jedna třetina členů Spolku a tato Valná hromada nebude do jednoho (1) měsíce od podání písemné žádosti svolána, mohou svolat Valnou hromadu tito členové sami. Pro svolání Valné hromady se v této souvislosti použijí ustanovení článku 9. bodů (7) a (8) Stanov obdobně.

 (7) Datum a místo konání Valné hromady, začátek jednání Valné hromady a návrh pořadu jednání Valné hromady se oznámí členům Spolku ve lhůtě nejméně jednoho měsíce přede dnem jejího konání, elektronicky na e-mailové adresy jednotlivých členů Spolku. Má-li Valná hromada rozhodovat o schválení změn stanov Spolku, schválení rozpočtu a/nebo účetní závěrky, musí být členům Spolku zaslán spolu s pozvánkou na Valnou hromadu návrh příslušného usnesení Valné hromady.

 (8) Valná hromada zvolí svého předsedajícího a zapisovatele. Do zvolení předsedajícího řídí jednání Valné hromady Předseda nebo na základě jeho pověření některý ze členů Správní rady. Sčítání hlasů provádí předsedající. Zapisovatel je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání Valné hromady a předat jej nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od jejího ukončení Správní radě, která jej zašle na náklady Spolku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jeho obdržení od zapisovatele, všem členům Spolku, a to stejným způsobem jako pozvánky. Zápis podepisuje předsedající Valné hromady, zapisovatel a Předseda.

 (9) V naléhavých a odůvodněných případech určených Správní radou je možné použít hlasování formou per rollam. Bližší podmínky postupu při hlasování per rollam jsou následující:

 1. členové Spolku mohou mimo Valnou hromadu rozhodovat o všech záležitostech, které patří do působnosti Valné hromady;
 2. iniciovat tento způsob rozhodnutí může pouze osoba, která je oprávněna svolat Valnou hromadu;
 3. hlasování per rollam probíhá elektronicky (e-mailem);
 4. Předseda nebo jím pověřená osoba zašle na e-mailové adresy všech členů Spolku návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a sdělí lhůtu pro odpověď, která nesmí být kratší 7 pracovních dnů. Lhůta může být ve zvláště nutných případech, určených Správní radou, zkrácena až na 3 pracovní dny, nebo k podnětu člena Spolku přiměřeně prodloužena;
 5. Předseda nebo jím pověřená osoba zároveň se zasláním návrhu usnesení v dané věci požádá všechny členy Spolku o potvrzení přečtení návrhu, o kterém má být hlasováno způsobem per rollam. Neobdrží-li Předseda nebo jím pověřené osoba potvrzení o doručení, kontaktuje člena Spolku telefonicky o zaslání návrhu usnesení v dané věci;
 6. jednotliví členové Spolku zašlou ve stanovené lhůtě na e-mailovou adresu Předsedy nebo jím pověřené osoby elektronickou odpověď „souhlasím“, „nesouhlasím“, „ano“, „ne“, „pro“, „proti“, „schvaluji“, „neschvaluji“ nebo „zdržuji se hlasování“;
 7. za účast (přítomnost člena Spolku) při hlasování se považuje odpověď jedním ze způsobů uvedených v čl. 9 odst. 9, písm. f) Stanov;
 8. v případě úprav znění předkládaného návrhu usnesení v průběhu hlasování bude nové znění návrhu usnesení znovu předloženo k projednání per rollam;
 9. hlasování per rollam bude vždy písemně zaznamenáno do zápisu nejbližší schůze Správní rady, a to na základě podkladů připravených 1 skrutátorem, (resp. osobou pověřenou Předsedou). Tento skrutátor (resp. Předsedou pověřená osoba) je povinen evidovat hlasování v písemné podobě;
 10. Předseda, nebo jím pověřená osoba, je povinen oznámit výsledky hlasování per rollam nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení hlasování, a to elektronicky na e-mailové adresy členů Spolku;
 11. pro přijetí rozhodnutí formou per rollam se přiměřeně použijí ustanovení Stanov týkající se Valné hromady, zejména článku 9 odst. 5 Stanov;
 12. pro postup při hlasování per rollam se přiměřeně použijí ustanovení čl. 9 Stanov.

 (10) Hlasování per rollam a ustanovení týkající se postupu per rollam se přiměřeně použijí i pro jednání, resp. rozhodování Správní rady, s tím, že činnosti Předsedy ohledně per rollam vykonává Předseda Správní rady, a výsledky hlasování budou oznamovány pouze členům Správní rady.

10. SPRÁVNÍ RADA

 (1) Správní rada je sedmičlenná. Členové Správní rady volí ze svého středu Předsedu a zapisovatele Správní rady, přičemž za člena Správní rady může být zvolen pouze člen Spolku. Členové Správní rady jsou voleni Valnou hromadou na dobu čtyř (4) let.

 (2) Nestanoví-li tyto Stanovy či Zákon jinak, patří do působnosti Správní rady:

vedení seznamu členů Spolku;

zobecňování výsledků činnosti Spolku s tím, že Správní rada je na jejich základě oprávněna předkládat ostatním orgánům Spolku svá doporučení a stanoviska;

vyřizování stížností členů Spolku na činnost Spolku nebo na jednání Předsedy nebo Tajemníka v jednotlivých záležitostech Spolku;

rozhodování o opravném prostředku člena Spolku proti usnesení Valné hromady z důvodu jeho tvrzeného rozporu se Zákonem, jinými právními předpisy nebo stanovami. Opravný prostředek je třeba podat písemně nebo ústně do zápisu Správní rady ve lhůtě do deseti (10) dnů od schválení usnesení Valné hromady. Tím není dotčeno právo člena Spolku postupovat podle článku 4. bodu (3) Stanov. Správní rada je povinna rozhodnout o opravném prostředku člena Spolku do deseti (10) dnů od jeho podání. Za den podání opravného prostředku se považuje den jeho doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo den, kdy byl ústně podán do zápisu Správní rady. O opravném prostředku člena Spolku může Správní rada rozhodnout tak, že zruší nebo potvrdí jím napadnuté usnesení Valné hromady. Zruší-li Správní rada napadnuté usnesení Valné hromady, je povinna do třiceti (30) dní svolat mimořádnou Valnou hromadu. Pro svolání Valné hromady platí v této souvislosti ustanovení článku 9. bodů (6) až (8) Stanov obdobně;

přijímání nových členů Spolku;

rozhodování o vyloučení člena ze Spolku dle článku 4. bodu (5) Stanov;

volba a odvolání Tajemníka;

ukládání úkolů Tajemníkovi a dohlížení na jeho činnost;

nahlížení do účetních knih Spolku a jiných dokladů, a to včetně kontroly tam obsažených údajů;

přezkoumání účetní závěrky a návrhu na použití zisku nebo úhradu ztráty; v této souvislosti Správní rada předkládá své vyjádření Valné hromadě;

ke konci každého účetního období vypracovává zprávu o své činnosti, kterou je poté povinna předložit na nejbližším zasedání Valné hromady;

rozhodování o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování Valné hromady.

 (3) Zasedání Správní rady, která se konají nejméně čtyřikrát ročně, svolává Předseda. Předseda svolává zasedání Správní rady ústně, písemně či elektronicky tak, aby se konalo nejpozději do konce každého kalendářního čtvrtletí, případně do třiceti (30) dnů ode dne, kdy o svolání Správní rady písemně požádají alespoň tři členové Správní rady. Předseda je povinen zajistit, aby členové Správní rady byli o konání Správní rady informováni nejpozději týden předem. V případě, že Předseda v daném termínu Správní radu nesvolá, mohou svolat Správní radu tito členové sami.

 (4) Usnesení Správní rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň tři členové Správní rady.

 (5) Zasedání Správní rady je povinen se účastnit i Tajemník, jemuž při rozhodování Správní rady náleží poradní hlas. Ustanovení článku 10. bodu (3) Stanov se ve vztahu k informování Tajemníka o zasedání Správní rady použije obdobně.

 (6) V ostatním, tímto článkem výslovně neupraveném, se pro svolání a zasedání Správní rady obdobně použijí ustanovení článku 9. bodů (7) a (8) Stanov.

11. TAJEMNÍK SPOLKU

(1) Tajemník je orgánem Spolku pověřeným vedením administrativní, finanční a hospodářské agendy Spolku. Tajemník zejména zajišťuje vedení účetnictví, vypracovává návrh rozpočtu a účetní závěrky a předkládá tyto dokumenty k vyjádření Správní radě, a v souladu a za podmínek stanovených v článku 10. bodu (8) Stanov rozhoduje o nakládání s majetkem Spolku v rámci obvyklého hospodaření.

(2) Tajemník je volen a odvoláván Správní radou z členů Spolku a je odpovědný Správní radě. Za Tajemníka může být zvolen pouze člen Spolku.

(3) Při své činnosti postupuje Tajemník ve spolupráci se Správní radou a o své činnosti je povinen Správní radu průběžně informovat.

(4) Tajemník je povinen poskytovat informace související s hospodařením Spolku členům Správní rady na požádání, ostatním členům Spolku pak na zasedání Valné hromady.

12. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

(1) Příjmy Spolku tvoří členské příspěvky, dotace, dary a příjmy, které budou Spolku poskytnuty ve formě grantů, příjmy z vlastní činnosti dle bodu 6. odst. (3) Stanov a jiné zdroje.

(2) Při realizaci svých cílů je Spolek oprávněn uzavírat smluvní vztahy s třetími subjekty s tím, že cena plnění bude vždy stanovena dohodou smluvních stran.

(3) Správní rada může ustavit v souladu s právními předpisy účelové nadační fondy určené k naplnění cílů spolku.

(4) Při svém hospodaření je Spolek povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy, těmito Stanovami a usneseními Valné hromady.

ROZPOČET:

(5) Finanční hospodaření Spolku se řídí rozpočtem Spolku (dále jen „rozpočet“).

(6) Rozpočtový rok Spolku je shodný s kalendářním rokem. Účetní období odpovídá rozpočtovému roku.

(7) Návrh rozpočtu se sestává z reálného odhadu příjmů a výdajů Spolku v rozpočtovém roce. Návrh rozpočtu vypracovává Tajemník a předkládá jej nejpozději do 30. září předchozího rozpočtového roku k vyjádření Správní radě, a to zpravidla tak, aby jej Správní rada poté projednala bez zbytečného odkladu na svém nejbližším zasedání, jež se musí konat nejpozději do třiceti (30) dní od obdržení návrhu rozpočtu.

(8) Rozpočet schvaluje Valná hromada, kterou je v souladu s článkem 9. body (6) a (7) Stanov povinen svolat Předseda bez zbytečného odkladu poté, co se k rozpočtu vyjádří Správní rada, nejpozději však do konce kalendářního roku, jenž předchází roku, pro který je rozpočet schvalován. V případě, že rozpočet nebude schválen před zahájením rozpočtového roku, řídí se finanční hospodaření Spolku po dobu, než dojde ke schválení rozpočtu, rozpočtem na předchozí rozpočtový rok.

(9) Pro postup při změně rozpočtu se použijí obdobně ustanovení článku 10. bodu (4) a (5).

(10) Rozpočtovou rezervu lze čerpat pouze k účelu stanovenému Valnou hromadou.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SPOLKU:

(11) Tajemník rozhoduje samostatně o nakládání s majetkem Spolku v rámci obvyklého hospodaření do výše 10.000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) jednorázově a celkem do výše 50.000,- Kč (tj. slovy: padesát tisíc korun českých) v daném kalendářním měsíci. Ohledně majetku Spolku, jenž přesahuje tuto částku nebo jde o nakládání s majetkem mimo rámec obvyklého hospodaření, rozhoduje tajemník Spolku po předchozím souhlasu Správní rady.

(12) Nakládáním s majetkem Spolku mimo rámec obvyklého hospodaření podle předchozího odstavce se rozumí zejména:

uzavření úvěrové smlouvy nebo smlouvy o půjčce,

nabytí nebo zcizení podílu na jiné právnické osoby,

zatížení majetku Spolku zástavním nebo jiným obdobným právem,

nakládání s nemovitým majetkem Spolku.

(13) Smlouva mezi Spolkem a některým z členů orgánů Spolku anebo osobami jim blízkými, jejímž předmětem je plnění vyšší než 10 000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých), musí být uzavřena v písemné formě a po předchozím souhlasu Valné hromady.

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ:

(14) Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Vedení účetnictví Spolku zajišťuje Tajemník.

(15) Tajemník vypracovává řádnou účetní závěrku Spolku a předkládá ji nejpozději do konce druhého měsíce roku následujícího po skončení účetního období, za které je účetní závěrka vypracovávána, k vyjádření Správní radě. Účetní závěrku schvaluje řádná Valná hromada, kterou je v souladu s článkem 9. body (6) a (7) Stanov povinen svolat Předseda bez zbytečného odkladu poté, co se k řádné účetní závěrce vyjádří Správní rada, nejpozději však do čtyř měsíců po skončení daného účetního období.

(16) Ve vztahu k mimořádné, konsolidované či mezitímní účetní závěrce se veškerá příslušná ustanovení ohledně řádné účetní závěrky použijí obdobně.

13. ZÁNIK SPOLKU

Spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, nebo pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy České republiky o jeho rozpuštění. V případě zániku Spolku se provede majetkové vypořádání, pro které se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.